Hajaasustuse programm 2023

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud perioodil 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks programmist toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlejale esitatavad nõuded:

 • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult 1. jaanuarist 2023 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Taotlusele esitatavad nõuded:

 • taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel;
 • taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist;
 • taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta;
 • veesüsteemide projekti puhul tuleb taotluse juurde esitada vee kvaliteeti tõendava analüüsi tulemus;
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh viiel eelneval aastal saadud toetus;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2024.

Projekti esitamiseks vajalikud taotlusvormid:

Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks:

Soovitame juba varakult tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda. Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).

Küsi pakkumist