Hajaasustuse programm 2024

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud perioodil 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2024

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Maapiirkondades elavatel peredel on võimalik hajaasustuse programmi toetuse abil välja ehitada hoonete välised veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ning autonoomne elektrisüsteem (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) ning parandada juurdepääsutee olukorda.

Miks pöörduda hajaasustuse programmi raames Klaasplast OÜ poole?

Oleme 14 aastase kogemusega reoveemahutite, septikute ja biopuhastite tootja ning paigaldaja. Meilt saate tootjapoolse garantii nii toodetele kui paigaldusele.
Keskendume individuulselt igale projektile, et pakkuda välja parim töötav lahendus igale perele.

Pakume konsultatsioone, tooteid, paigaldust, dokumentasiooni esitamist – kõik mugavalt ühest kohast!

Lokaalseteks kanalisatsiooni lahendustest pakume kolme varianti:
Soodsaimate hoolduskuludega biopuhasti seeria Eestis – BioC. Eestis toodetud, arendatud, tootjapoolse paigaldusega, 10 aastat garantiid kohalikult ettevõttelt.

Reoveekogumismahuteid – valmistame standartseid suurused kui ka vastavalt objektile saame teha erimahu ja -mõõtudega. Tuleviku mugavuse jaoks, et teada, millal tuleks mahutile tühjendust tellida, saame lisada mahutitele ka alarmseadme.

Septik on soodsaim reoveepuhastamise süsteem kaitstud põhjaveega piirkondadesse. Vaata milline on Teie kodukoha põhjavee kaitstus sellelt kaardilt – https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/ise34R2r 

Küsi pakkumist

  Biopuhastid

  BioC6 ja BioC10

  Septikud

  2m3-10m3 septikud

  Reoveemahutid

  1m3 -50m3 mahutid

  Hajaasustuse programmist ei saa elutingimuste parandamiseks taotleda toetust pered, kelle majapidamised asuvad küll hajaasustuse piirkonnas, kuid jäävad tiheasustusalale (kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või määratud kompaktse asustusega aladeks ja elanikke on üle 50); kus on toimiv ühisveevärk või kanalisatsioonisüsteem või asuvad need reoveekogumisalal.

  • eelistatud sihtrühmaks on lastega pered, vanaduspensionärid ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud).

  Valdkondade prioriteetsuse järjestus on:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

  Kanalisatsioonisüsteemide puhul on kehtestatud lisatingimus, et biopuhastil põhineva omapuhasti paigaldamine on eelistatud teiste reovee kohtkäitlusviiside ees juhul, kui muud hindamiskriteeriumid annavad võrdse hinde ehk võrdsete hindepunktide puhul on pingereas kanalisatsioonisüsteemide hulgas eelistatuna toetuse saajaks biopuhastusel baseeruva omapuhasti paigaldamine.

  Taotlejale esitatavad nõuded:

  • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult 1. jaanuarist 2024 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

  Taotlusele esitatavad nõuded:

  • taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel;
  • taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist;
  • projekti eelarve – koostatakse ühe hinnapakkumuse alusel;
  • taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta;
  • vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või hajaasustuse programmi määruse § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9.07.2015 määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
  • korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek;
  • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
  • maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh viiel eelneval aastal saadud toetus;
  • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2024.

  Projekti esitamiseks vajalikud taotlusvormid:

  Mõned tähelepanekud taotluse koostamiseks:

  Soovitame juba varakult tegeleda hinnapakkumuste võtmisega, et oleks piisavalt aega hinnapakkumuses esitatud infoga tutvuda ning vajadusel pakkumuse esitajaga täiendavalt konsulteerida. Viimasele minutile jäetud hinnapakkumusi ei ole enam aega läbi vaadata, mistõttu võivad olulised kulud projektis kajastamata jääda.

  Kuna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme rajavatel ettevõtetel on sellel perioodil palju tööd, võib juhtuda, et esitatud hinnapakkumus ei kajasta tegelikku olukorda või peate hinnapakkumust pikemalt ootama.
  Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks on üldjuhul nõutud ehitisregistris ehitusloa/teatise või kasutusloa/teatise esitamine. Kui te ise ei ole valmis loa/teatise taotlemiseks vajalikku dokumentatsiooni koostama (taotlus, asukohajoonis, teostusjoonis vms), siis on mõistlik hinnapakkumine küsida koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega (loa/teatise taotluse koostamine, projekt, teostusjoonis vms).